Så tränas kodarna

Samtliga kodare på MIQA genomgår en introducerande kodarutbildning följt av en reliabilitetsmätning. Därefter krävs veckovis träning och kontinuerliga reliabilitetsmätningar.

I samband med inrättandet av MIQA våren 2005 utbildades de första kodarna av Dr Theresa Moyers från University of New Mexico i USA. Under 2007 utbildades MIQAs kodare även i den reviderade versionen av MITI och i CLAMI-kodning av Denise Ernst från University of New Mexico i USA. Under 2015 hade MIQA ytterligare ett besök av Denise Ernst för utbildning i den senaste versionen av MITI (4.2.1).

Träningsmöten
Kodargruppen på MIQA träffas i veckovisa träningsmöten och kodar samtal både gemensamt och oberoende av varandra, varefter överensstämmelsen (reliabiliteten) mellan kodarnas oberoende skattning beräknas. Vid svåra kodningsbedömningar som inte besvaras av aktuell manual utformas tillägg som komplement till manualen. Under MIQAs i veckovisa träningsmöten utvecklas och förbättras även MIQAs handledningsmetoder.

 

Interbedömarreliabilitet
Ett andra mått på MIQAs reliabilitet erhålls genom att tolv slumpvis utvalda samtal kodas av samtliga kodare två gånger per år. Därefter görs statistisk beräkning på överensstämmelsen mellan kodarnas respektive bedömningar i de olika variablerna. Interbedömarreliabiliteten i respektive variabel i MITI beräknas och anges enligt de statistiska tumregler som finns angivna inom området (Cicchetti, 1994).