Så går kodningen till

Kodning av MI sker med hjälp av forskningsframtagna kodningsmanualer. För att koda behandlaryttranden används manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI ) 3.1 och 4.2.1, och för klientyttranden manualen CLAMI (klienttal). Manualen MI-SCOPE kodar både behandlar- och klientyttranden.

MITI 4.2.1
Med hjälp av MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity Code) 4.2.1 kodas fjorton variabler hos behandlaren i syfte att besvara hur väl MI tillämpas i ett samtal. Kodning genom MITI 4.2.1 delas upp i skattning av fyra övergripande variabler (Främja förändringstal, Dämpa bibehållandetal, Partnerskap och Empati) och frekvensräkning av specifika beteenden (Ge information, Övertala med tillstånd, Bekräfta, Söka samarbete, Betona autonomi, Övertala, Konfrontera, Enkla reflektioner, Komplexa reflektioner, Fråga).

MITI-manual eng (version 4.2.1.)

MITI-manual sv (version 4.2.1.)

Tomt MITI-protokoll

MITI 3.1
Med hjälp av MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity Code) 3.1 kodas reliabelt tolv variabler hos behandlaren i syfte att besvara hur väl MI tillämpas i ett samtal. Kodning genom MITI 3.1 delas upp i skattning av fem övergripande variabler (Empati, Locka fram, Samarbetsfrämjande, Autonomistöd och Styrning) och frekvensräkning av specifika beteenden (Information, Förenligt med MI, Oförenligt med MI, Öppna frågor, Slutna frågor, Enkla reflektioner, Komplexa reflektioner).

MITI-manual sv (3.1)

Tomt MITI-protokoll (3.1)

CLAMI
Klientyttranden har samband med behandlingsutfall och kodning av klientyttranden har blivit allt mer intressant vid lärande av MI samt vid utvärdering av samtal. Med hjälp av CLAMI (kort för ”Client Language Assessment in Motivational Interviewing”) kategoriseras olika typer av klientyttranden som talar för respektive mot förändring av ett Målbeteende (Målbeteende definieras som ett beteende hos klienten som klienten kan förändra).

CLAMI-manual

Tomt CLAMI-protokoll

MI-SCOPE
MI-SCOPE har utvecklats för att koda inspelade och transkriberade Motiverande samtal (MI) mellan en behandlare och en klient, där man fäster särskilt fokus vid den sekventiella informationen som finns i interaktionen mellan parterna i syfte att undersöka relationen mellan teoretiska begrepp som är viktiga för MI, terapiprocessen mer generellt och behandlingsresultatet för klienten. I MI-SCOPE utförs kodningen i två steg, där första steget är att dela upp utskriften i olika yttranden och i det andra steget koda yttrandena.

MI-SCOPE manual

Tilläggmanual MI-SCOPE

ESSA
Evaluation of Supervisory Skills and Adherence (ESSA), är ett beteendebaserat kodningssystem för att utvärdera handledares färdigheter och följsamhet till handledning. ESSA har utvecklats som ett verktyg för strukturerad återkoppling till handledare i Motiverande samtal (MI), och som ett mått på handledningsintegritet i kliniska MI-studier, både för grupp- och individuell handledning. Manualen kan dock användas brett inom alla former och typer av handledning eller handledande verksamhet. ESSA är än så länge opublicerad och vi arbetar just nu med att studera verktygets psykometriska egenskaper.
Inom kort kommer vi att kunna erbjuda ESSA-kodning och handledning av inspelade handledningssamtal.
För frågor eller kommentarer om ESSA, vänligen kontakta Maria Beckman; maria.beckman@ki.se

ESSA-19 manual (eng)

ESSA-19 manual