Målbeteende

Samtalets målbeteende eller förändringsmål måste anges vid beställning av kodning (förutom vid kodning av Klientcentrerade samtal).

Ett målbeteende är ”ett beteende hos klienten som klienten kan förändra”.  Man kan klargöra målbeteendet genom att ställa sig frågan ”Vilket beteende försökte jag påverka hos min klient/patient?”. Om samtalet saknar Målbeteende, dvs. om behandlaren inte har någon avsikt att påverka ett specifikt klientbeteende, kan man istället beställa kodning av klientcentrerat samtal. Om man beställer tjänsten kodning av ett klientcentrerat samtal anger man anledningen till besöket istället för Målbeteende.

 

Checklista för att testa om något är ett Målbeteende:

För ett korrekt formulerat målbeteende ska nedanstående påståenden vara uppfyllda:

1. Målbeteendet har ett klientperspektiv: det utgår ifrån vad klienten ska göra. Att sluta röka (klientperspektiv) jämfört med att motivera klienten till att sluta röka (behandlarperspektiv).

2. Målbeteendet är någonting klienten ska/kan göra (inte vara). Att börja träna jämfört med att vara vältränad.

3. Målbeteendet ska ha en riktning (sluta, börja, fortsätta, bibehålla, öka, oftare, minska etc.), behandlaren kan utforska de för- och nackdelar det medför för klienten i att röra sig i riktning mot detta (Vad skulle vara positivt med att sluta ta droger? Vad är negativt med ditt nuvarande droganvändande). Att upprätthålla drogfrihet jämfört med drogmissbruk.

4. Målbeteendet ska vara ett beteende hos klienten som denna själv kan förändra. Att söka arbete jämfört med att få ett arbete.

Det är skillnad på Målbeteende och mål. Genom att göra den beteendeförändring som är Målbeteendet kan klienten uppnå målet, t.ex. kan klienten genom att sluta röka (beteende) nå rökfrihet (målet).