Kodningstjänster och priser

A. Kodning av motiverande samtal enligt MITI 4.2.1

B. Kodning av klientcentrerat samtal enligt MITI 4.2.1

C. Kodning av kort klientcentrerat samtal enligt MITI 4.2.1

D. Kodning av motiverande samtal enligt MITI 3.1

E. Kodning av klientyttranden enligt CLAMI

F. Kvalitetssäkring av verksamhet

G. Inspelning av samtal med skådespelare

 

A. Kodning av motiverande samtal enligt MITI 4.2.1
Manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 4.2.1 (MITI 4.2.1) används för att koda graden av MI i samtal. Du kan själv ange vilken del av samtalet som ska kodas. Kodningen presenteras som skattningar av verbala MI-beteenden som, om man vill, kan relateras till referensvärden. Referensvärdena anger den nivå som tjänar som riktlinje för god MI-prestation – den nivå som krävs vid vetenskapliga prövningar av MI. Skattningarna kompletteras med kommentarer som exemplifierar vad skattningarna baseras på. Därutöver finns tillval i kodningsbeställningen (se A2 och A3).

1. Kodning med skriftlig återkoppling 
20 minuter av ett samtal MITI-kodas. Frekvensräkning av behandlarbeteenden och övergripande skattningar av behandlarens prestation skattas. Detta kompletteras med skriftliga kommentarer som exemplifierar vad skattningarna baseras på
A.1.  Pris: 950 kr, exkl. moms.

2. Kodning med muntlig återkoppling
20 minuter av ett samtal MITI-kodas. Frekvensräkning av behandlarbeteenden och övergripande skattngar. Återkoppling på kodningen av samtalet ges muntligt via telefon, 30 minuter. För att den muntliga återkopplingen ska bli så givande som möjligt är det bra om du har lyssnat igenom ditt samtal före återkopplingen. Läs mer om telefonåterkoppling under bokningsregler.
A.2.  Pris: 1750 kr, exkl. moms.

3. Kodning med utskrift
Kodning av en utskrift av ett samtal  är ett annat tillval som ger den mest specifika skriftliga återkopplingen på graden av MI i ett samtal. Utöver ordinarie 20-minuterskodning kodas då 0-10 eller 0-20 minuter av ditt samtal, i detalj med koder för varje behandlaryttrande. Utskriften gör du själv och  laddar upp på hemsidan i anslutning till att du gör din kodningsbeställning. Mer information om hur du laddar upp din utskrift finns under rubriken Ladda upp din ljudfil i Lathunden -beställ kodning.
A.3.1. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 10 minuter: 1550 kr, exkl. moms.
A.3.2. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 20 minuter: 1900 kr, exkl. moms.
 
4. Kodning utan kodarkommentarer (till MI tränare/handledare)
20 minuter av ett samtal MITI-kodas. Frekvensräkning av behandlarbeteenden och övergripande skattningar av behandlarens prestation görs men utan skriftliga kommentarer kring vad skattningarna baseras på. Denna tjänst vänder sig till den MI-tränare/handledare som arbetar med kodningsbaserad handledning och själv är förtrogen med MITI-manualen. MIQA-gruppen gör en överenskommelse om denna kodning med varje handledare.
A.4.  Pris: 600 kr, exkl. moms.

5. Chattkodning 
Kontakta oss för mer information.
A.5.  Pris: 950 kr, exkl. moms.

 

B. Kodning av klientcentrerat samtal enligt MITI 4.2.1
Ett klientcentrerat samtal är inte MI. Endast delar av manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 4.2.1 (MITI 4.2.1) används för att koda behandlaryttranden.

I ett klientcentrerat samtal ska klient/patient kunna uppfatta att behandlaren anstränger sig att förstå hennes situation. Behandlaren ska vidare avstå från argumentation och konfrontation. Att arumentera och konfrontera har nämnligen visat sig minska sannolikheten för klienten/patienten att uppnå önskat hälsobeteende. Kodning av klientcentrerat samtal presenteras med skattningar och referensvärden, samt kommentarer som exemplifierar vad skattningarna baseras på. Därutöver finns tillval i kodningsbeställningen (se B1 och B2).

1. Kodning med skriftlig återkoppling 
20 minuter av ett samtal kodas. Förutom frekvensräkning av olika behandlaryttranden och övergripande skattningar av Empati och Partnerskap, exemplifieras i skriftliga kommentarer vad skattningarna baseras på.
B.1. Pris: 950 kr, exkl. moms.

2. Kodning med muntlig återkoppling 
20 minuter av ett samtal kodas. Frekvensräkning av olika behandlaryttranden och övergripande skattningar av Empati och Partnerskap ges. Återkoppling på kodningen av samtalet ges muntlig via telefon, 30 minuter. För att den muntliga återkopplingen ska bli så givande som möjligt är det bra om du har lyssnat igenom ditt samtal före återkopplingen. Läs mer om telefonåterkoppling under bokningsregler.
B.2. Pris: 1750 kr, exkl. moms.

3. Kodning med utskrift 
Som tillval till den skriftliga återkopplingen finns kodning av utskrifter; 10 minuter eller 20 minuter. Utöver den grundläggande 20-minuterskodningen kodas då 10 eller 20 minuter av ditt samtal detaljerat med kodning av enskilda behandlaryttranden. Utskriften gör du själv och  laddar upp på hemsidan i anslutning till att du gör din kodningsbeställning. Mer information om hur du laddar upp din utskrift finns under Lathunden -beställ kodning.
B.3.1. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 10 minuter: 1550 kr, exkl. moms.
B.3.3. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 20 minuter: 1900 kr, exkl. moms.

 

C. Kodning av kort klientcentrerat samtal enligt MITI 4.2.1
Kodning av kort klientcentrerat samtal är begränsad till kodning av enbart beteendeskattningar, till skillnad från kodning av motiverande samtal eller klientcentrerade samtal där övergripande variabler också beaktas. Manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 4.2.1 (MITI 4.2.1) används för att koda grad av klientcentrering i samtal. Kort klientcentrerat samtal passar nybörjare inom MI eller behandlare som gör korta interventioner. Max 10 minuter av ett samtal kodas. Kodning av samtal presenteras med skattningar och referensvärden, samt kommentarer med exempel på vad skattningarna baseras på. Därutöver finns tillval i kodningsbeställningen (se C2 och C3).

1. Kodning med skriftlig återkoppling 
10 minuter av ett samtal kodas. Förutom frekvensräkning av behandlarbeteenden exemplifieras i skriftliga kommentarer vilka yttranden som har kodats som vad.
C.1. Pris: 600 kr, exkl. moms.

 

D. Kodning av motiverande samtal enligt MITI 3.1
Manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 3.1 (MITI 3.1) används för att koda graden av MI i samtal. Du kan själv ange vilken del av samtalet som ska kodas. Kodningen presenteras som skattningar av verbala MI-beteenden. Skattningarna kompletteras med kommentarer som exemplifierar vad skattningarna baseras på. Därutöver finns tillval i kodningsbeställningen (se D2 och D3).

1. Kodning med skriftlig återkoppling 
20 minuter av ett samtal MITI-kodas. Frekvensräkning av behandlarbeteenden och övergripande skattningar av behandlarens prestation skattas. Detta kompletteras med skriftliga kommentarer som exemplifierar vad skattningarna baseras på.
D.1.  Pris: 950 kr, exkl. moms.

2. Kodning med muntlig återkoppling
20 minuter av ett samtal MITI-kodas. Frekvensräkning av behandlarbeteenden och övergripande skattngar. Återkoppling på kodningen av samtalet ges muntligt via telefon, 30 minuter. För att den muntliga återkopplingen ska bli så givande som möjligt är det bra om du har lyssnat igenom ditt samtal före återkopplingen. Läs mer om telefonåterkoppling under bokningsregler.
D.2.  Pris: 1750 kr, exkl. moms.

3. Kodning med utskrift
Kodning av en utskrift av ett samtal  är ett annat tillval som ger den mest specifika skriftliga återkopplingen på graden av MI i ett samtal. Utöver ordinarie 20-minuterskodning kodas då 0-10 eller 0-20 minuter av ditt samtal, i detalj med koder för varje behandlaryttrande. Du kan välja mellan att transkribera 10 eller 20 minuter av ditt samtal själv eller låta MIQA- gruppen göra det. Om du väljer att själv transkribera, ber vi dig att ladda upp utskriften på hemsidan i anslutning till att du gör din kodningsbeställning. Mer information om hur du laddar upp din utskrift finns under rubriken Ladda upp din ljudfil i Lathunden -beställ kodning.
D.3.1. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 10 minuter: 1550 kr, exkl. moms.
D.3.2. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 20 minuter: 1900 kr, exkl. moms.
 
4. Kodning utan kodarkommentarer (till MI tränare/handledare)
20 minuter av ett samtal MITI-kodas. Frekvensräkning av behandlarbeteenden och övergripande skattningar av behandlarens prestation görs men utan skriftliga kommentarer kring vad skattningarna baseras på. Denna tjänst vänder sig till den MI-tränare/handledare som arbetar med kodningsbaserad handledning och själv är förtrogen med MITI-manualen. MIQA-gruppen gör en överenskommelse om denna kodning med varje handledare.
D.4.  Pris: 600 kr, exkl. moms.

 

E. Kodning av klientyttranden enligt CLAMI
Med manualen Client Language Assesment in Motivational Interviewing (CLAMI) kodas klientyttranden. CLAMI-kodning skattar klientens grad av tal om att förändra sig och kan beställas separat eller tillsammans med MITI-kodning. Vid CLAMI-kodning används alltid en utskrift av samtalet. Alla typer av behandlingssamtal (inte bara MI-samtal) kodas med CLAMI eftersom forskning visat samband mellan klientens förändringstal och om klienten senare förändrar sig oberoende av vilken behandling det gäller.

1. Kodning med utskrift 
10 eller 20 minuter av samtalet kodas detaljerat med specifik återkoppling på varje klientyttrande. Utskriften gör du själv och  laddar upp på hemsidan i anslutning till att du gör din kodningsbeställning. Mer information om hur du laddar upp din utskrift finns under bokningsregler. Du får även ett CLAMI-protokoll med frekvensräkningar över vilka klientbeteenden som har kodats.
E.1.1. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 10 minuter: 1650 kr, exkl. moms.
E.1.2. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal, 20 minuter: 2050 kr, exkl. moms.

2. Kodning med utskrift och muntlig återkoppling 
Som tillval till ordinarie CLAMI-kodning (10 minuter) finns muntlig återkoppling via telefon, 30 minuter. När MIQA-gruppen har tagit emot samtalet kontaktar en kodare dig och bokar tid för telefonåterkoppling. För att den muntliga återkopplingen ska bli så givande som möjligt är det bra om du har lyssnat igenom ditt samtal före återkopplingen. Läs mer om telefonåterkoppling under bokningsregler.
E.2. Pris vid kodning av eget transkriberat samtal: 2500 kr, exkl. moms.

 

F. Kvalitetssäkring av verksamhet
MIQA-gruppen erbjuder tjänsten ”Kvalitetssäkring av verksamhet” där verksamheter (institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) kan få sitt MI-utövande kvalitetssäkrat under ett eller flera år. Vid kvalitetssäkring får verksamheten ett intyg. MIQA- gruppen  erbjuder två olika typer av kvalitetsintyg: ”Vetenskaplig bedömning av MI-kompetens” och ”Monitorering av MI-kompetens”. Kostnaden för tjänsten består av ett grundpris per år och sedan en kostnad per kodning. Kodningstjänster som  A.1 , A.2 eller A.4 kan ingå i en kvalitetssäkring. För mer information om de olika typerna av kvalitetssäkring se "här".
F.1 Pris per år Vetenskaplig bedömning av MI-kompetens: 5000 kr exkl. moms
F.2 Pris per år Monitorering av MI-kompetens: 5000 kr exkl. moms

 

G. Inspelning av samtal med skådespelare
Inspelning av samtal tillsammans med en skådespelare. Du kan välja klienttyp utifrån vilken verksamhet du arbetar med. Kontakta oss för att boka in ett samtal med skådespelare. Vill du boka in fler än ett samtal går det att ordna paketpris. För samtal inspelade med skådespelare kan alla ovanstående kodningstjänster bokas.
G. Pris för inspelning av ett samtal med skådespelare: 750 kr exkl. moms.