Kodning

MIQA tar emot inspelade samtal för kvalitetssäkring av MI-samtal genom kodning och återkoppling. Kodning innebär att behandlarens och/eller klientens yttranden bedöms enligt standardiserade manualer. Resultaten återkopplas via bedömningsprotokoll med tillval såsom skriftlig eller muntlig förklaring till skattningarna. MIQA ställer samma validitets- och reliabilitetskrav på ordinarie kodning som vid kliniska studier av MI. För att arbeta som professionell kodare på MIQA krävs kontinuerlig träning och reliabilitetskontroll. Läs mer om hur MIQAs kodare tränas här.

För att koda behandlaryttranden används manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) 3.1 och 4.2.1. För att koda klientyttranden används manualen Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Manualen Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process (MI-SCOPE) kodar både behandlar- och klientyttranden. 

Kodningstjänster och priser

Bokningsregler

Krav på informerat samtycke

Att tänka på inför kodningen